Swyddi Gwag Presennol

DSC_2659 (1)

Cynorthwy-ydd Llyfrgell (20 awr) Dros dro – Lyfrgell Pen-y-bont 

Sail: Rhan Amser – 20 awr y wythnos, am hyd at 12 mis

Cyflog: £11,424 – £12,025 y flwyddyn

Lleoliad: Llyfrgell Pen-y-bont

Yn Atebol I: Goruchwyliwr y Llyfrgell

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

 

Fel cynorthwyydd llyfrgell, byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o dasgau, yn amrywio o helpu ymwelwyr llyfrgelloedd Awen, i gyflwyno digwyddiadau.

Bydd ymrwymiad i ddarparu sgiliau gwasanaeth cwsmer arbennig yn hanfodol, am eich fod yn mynd i bo’n rhoi help a chymorth i’r unigolion bydd yn ymweld a’n llyfrgelloedd, bydd yn gallu cynnwys cyfeirio at adnoddau defynyddiol, dewis y llyfr gywir neu defnyddio’n cyfleusterau, fel y cyfrifiaduron sydd ar gael.

Rydym angen person hyderus a brwydfrydig i helpu gyflwyno’n gweithgareddau a digwyddiadau, sy’n amrywio o ‘Bounce & Rhyme’ ar gyfer babanod, clybiau codio a groupiau darllen i grwpiau coffi sy’n cyfeillgar ar gyfer unigolion gyda dementia.

 

Manteision gweithio i Awen;

  • Pensiwn 6% cyfatebol
  • Gostyngiad o 20% yng Nghaffi Awen
  • Cyfle i fanteisio ar Blatfform Buddion Awen (h.y. gostyngiadau mewn siopau ar y stryd fawr, archfarchnadoedd, bwytai, gwyliau a sinema)
  • Tocynnau pantomeim am ddim
  • Aelodaeth ostyngedig yng Nghanolfan Hamdden Halo
  • Cyfle i fanteisio ar Health Assured
  • Sefydliad sy’n Ystyriol o Deuluoedd

 

Gofynion;

Cliciwch yma ar gyfer amlinelliad llawn y swydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am weithio gyda ni.

 

Gwybodaeth arall;

Yn Awen, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein pobl wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym am feithrin diwylliant sefydliadol sy’n gwerthfawrogi pobl o bob cefndir ac sy’n frwd dros wella amrywiaeth yn ein gweithlu.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o bob cefndir, ac nid ydym yn gwahaniaethu ar sail anabledd, hil, lliw, ethnigrwydd, rhywedd, hunaniaeth o ran rhywedd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran, nac unrhyw gategori arall a ddiogelir gan y gyfraith.

Fel rhan o’n hymrwymiad i wella amrywiaeth yn ein gweithlu, rydym yn darparu cynllun gwarantu cyfweliad i ymgeiswyr anabl neu bobl o’r mwyafrif byd-eang sy’n bodloni gofynion sylfaenol y swydd.

Fel rhan o’r broses ymgeisio, gallwch ofyn am gael eich ystyried yn rhan o’r cynllun hwn os ydych o’r mwyafrif byd-eang, neu os oes gennych nam corfforol neu feddyliol sy’n cael effaith negyddol ‘sylweddol’ neu ‘hirdymor’ ar eich gallu i wneud gweithgareddau beunyddiol arferol. Ar yr amod eich bod yn bodloni gofynion sylfaenol y rôl, cewch eich gwahodd i gyfweliad.

Y gofynion sylfaenol yw’r meini prawf hanfodol a amlinellir ym manyleb y person ar gyfer pob swydd. Y meini prawf hyn yw’r hyn y bydd angen i ddeiliad y swydd ddangos tystiolaeth ohonynt, drwy ei ffurflen gais.

Er mwyn gwneud cais, cwblhewch ein ffurflen gais ar-lein, ac os bydd angen fformat hygyrch arall neu unrhyw gymorth arall arnoch gyda’r broses recriwtio, cysylltwch â ni drwy e-bostio support@awen-wales.com neu ffonio 01656 754825.

Os cewch eich dewis ar gyfer cyfweliad ac hoffech ymweld â’r ganolfan, anfonwch e-bost i support@awen-wales.com.

I gael trafodaeth anffurfiol am y rôl hon, e-bostiwch rebecca.evans@awen-wales.com

*Noder: wrth gyflwyno eich ffurflen gais, cewch neges e-bost yn gofyn i chi gwblhau holiadur Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Defnyddir y data hyn at ddibenion ystadegol yn unig ac nid oes modd adnabod pwy yw unigolyn. Fe’u defnyddir gan y Tîm Pobl i gefnogi ein hymrwymiad i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, a bydd yn ein helpu i wella hygyrchedd ac amrywiaeth yn ein hymgyrchoedd hysbysebu a recriwtio.

Cofiwch edrych yn eich ffolderi sbam a sothach.

Rhannu’r dudalen hon

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Streic Y Glowyr Yn 40 Oed

Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i’r cymoedd, gyda threfi’n tyfu yn yr amseroedd gorau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe