Awen Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Yn Mynd I’r Afael  Thlodi Data

Untitled design (35)

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng tlodi data ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, drwy ddosbarthu data symudol am ddim a chardiau SIM i bobl sydd eu hangen, a chynnig hyfforddiant sgiliau digidol am ddim yn ei llyfrgelloedd.

Cefnogir y fenter hon gan y Banc Data Cenedlaethol, a sefydlwyd gan Virgin Media 02, Good Things Foundation ac arbenigwyr cynhwysiant digidol eraill gan gynnwys Trefnwyr Cymunedol, Operation Wifi, Hubbub a Nominet. Eu nod yw helpu dros 200,000 o bobl ledled y DU i gysylltu erbyn diwedd 2023.

Tlodi data yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio ‘unigolion, cartrefi neu gymunedau na allant fforddio data symudol neu fand eang digonol, preifat a diogel i ddiwallu eu hanghenion hanfodol’ (Nesta, 2021). Nododd astudiaeth yn 2022 gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru i dlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru fod achosion tlodi data yn cynnwys: anfantais rhwystrau i wasanaethau; cysylltedd gwael; incwm isel; teuluoedd mwy yn cynhyrchu anghenion data uchel; a diffyg llythrennedd ariannol a digidol.

Bydd cydweithwyr yn Llyfrgelloedd Awen fel Sarn, a reolir mewn partneriaeth â Chyngor Cymuned Llansanffraid Bach a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn dosbarthu hyd at 50 o gardiau SIM am ddim gyda data diderfyn bob mis i gwsmeriaid, nid oes angen prawf modd. Byddant hefyd yn darparu cymorth digidol un-i-un am ddim ar bopeth o argraffu, sefydlu cyfrifon e-bost a chwilio am swyddi, i drefnu apwyntiadau ar-lein, talu biliau a lawrlwytho apiau.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen:

“Mae ein llyfrgelloedd yn chwarae rhan arwyddocaol wrth helpu i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau digidol a mynediad hanfodol at wasanaethau ar-lein drwy wella sgiliau llythrennedd digidol a mynediad at dechnoleg, felly rwy’n arbennig o falch o fod yn rhan o’r fenter Banc Data Cenedlaethol hon. Byddwn yn annog unrhyw un sydd angen cymorth digidol i fynd i’w llyfrgell leol a gwneud defnydd o’r cardiau SIM rhad ac am ddim sydd ar gael gennym. Gallwch fod yn sicr o groeso cynnes a dim barn o gwbl.”

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Cymuned Mân Sain Ffraid, y Cynghorydd Martin Williams:

“Mae Llyfrgell Sarn wrth galon ein cymuned, gan ddarparu ystod o wasanaethau hanfodol. Yn ein hoes gynyddol ddigidol mae’n hawdd i’r rhai nad oes ganddynt fynediad i’r rhyngrwyd a gwasanaethau digidol eraill gael eu hallgáu. Mae’r cyngor cymuned felly yn gwbl gefnogol i’r fenter hon a fydd yn sicrhau mynediad i wasanaethau digidol i bawb yn Sain Ffraid. Mae’r cyngor cymuned wedi bod mewn partneriaeth ag Awen ers blynyddoedd ac edrychwn ymlaen at barhau i gryfhau ein perthynas ag Awen dros y blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Goode, Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol:

“Mewn partneriaeth ag Awen, rydym yn falch o gymryd rhan mewn chwalu’r rhwystrau sy’n atal pocedi o’n cymuned rhag hygyrchedd digidol.

“Mae ein llyfrgelloedd ar flaen y gad yn y fenter hon, gyda nhw’n darparu cymorth amhrisiadwy o ran cyngor a hyfforddiant digidol, yn ogystal ag adnoddau digidol.

“Wrth weithio gyda’n gilydd, gallwn edrych ymlaen at gymdeithas ddigidol gynhwysol.”

Ffotograff a dynnwyd yn Llyfrgell Sarn: Helen Pridham, Rheolwr Gweithrediadau ac Arloesedd Llyfrgelloedd, a’r Cynghorydd Mark John, Is-Gadeirydd, Cyngor Cymuned Mân Sain Ffraid

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe