Gŵyl Lenyddiaeth Plant Pen-Y-Bont Ar Ogwr

Bridgend Children's Literature Festival 2023

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal Gŵyl Llên Plant gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 20ed Mai i Sul 4ed Mehefin, diolch i gefnogaeth ariannol gan Cyngor Celfyddydau CymruLlywodraeth Cymru a Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yr wyl bythefnos o hyd, a fydd yn cymryd lle yn y Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl, Neuadd y Gweithwyr BlaengarwParc Gwledig Bryngarw a llyfrgelloedd ledled Pen-y-bont ar Ogwr, yn gobeithio ysbrydoli cariad gydol oes at ddarllen ymhlith plant a phobl ifanc, trwy ddod â llyfrau yn fyw a dathlu llenyddiaeth ac adrodd straeon yn ei holl ffurfiau.

Bydd digwyddiadau’n cynnwys sgyrsiau gan awduron a barddoniaeth, cerddoriaeth fyw, sioeau hud, sesiynau dawns a symud, gweithdai ysgrifennu creadigol, llwybrau awyr agored, dangosiadau sinema, celf a chrefft, a chyfleoedd i ddysgu am ddarlunio. Perfformiadau theatr cynhwysol gan y rhai sydd wedi cael canmoliaeth uchel Chickenshed, ac ymweliadau gan Connor Allen, Bardd Plant Cymru 2021-23, a darlledwr Cymreig Roy Noble OBE Bydd hefyd yn rhan o’r rhaglen fywiog ac amrywiol o ddigwyddiadau ar gyfer ysgolion a theuluoedd.

Bydd gweithgareddau allgymorth eraill yn cynnwys ymweliad gan Awen ac ymarferwyr creadigol i sesiynau teulu ‘Chi a Fi’ Carchar Parc. Mae’r sesiynau hyn yn rhan o’r carchardai Muriau Anweledig Cymru menter i gefnogi carcharorion i gynnal cysylltiadau cryf gyda’u plant.

Bydd yna hefyd gystadleuaeth barddoniaeth a ‘creu cymeriad’ yn rhedeg drwy gydol yr ŵyl, gan roi cyfle i dalent lleol ffynnu, a chyfle i blant ennill gwobrau gwych.

Eglurodd Prif Weithredwr Awen, Richard Hughes, fel rhan o ymrwymiad yr elusen gofrestredig i chwalu’r rhwystrau a allai atal pobl rhag cael mynediad i’r celfyddydau a diwylliant ac ymgysylltu â nhw, bydd digwyddiadau’r ŵyl naill ai’n rhad ac am ddim neu’n rhad iawn.

“Ein huchelgais yw creu digwyddiad blynyddol gwirioneddol gynhwysol sy’n arddangos pob math o lenyddiaeth plant, ond gan ganolbwyntio’n benodol ar yr iaith Gymraeg, awduron Cymraeg newydd a sefydledig, pobl o’r mwyafrif byd-eang a’r rhai sydd â nodweddion gwarchodedig eraill a phrofiad byw, y byddwn yn edrych i adeiladu arno flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, am eu cyllid, ond hefyd ein sefydliadau partner Llenyddiaeth CymruCyngor Llyfrau CymruGwyliau Llên Plant  a’r Asiantaeth Ddarllen am eu cefnogaeth barhaus.”

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Goode, Aelod Cabinet dros Les a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Rydym yn falch o allu cyflwyno’r ŵyl hon trwy ein partneriaeth ag Awen, ynghyd â chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

“Mae’r Ŵyl Llên Plant yn argoeli i fod yn rhaglen ragorol o ddigwyddiadau, sy’n cwmpasu nid yn unig llenyddiaeth, ond cerddoriaeth, dawns a llawer mwy – gan eu cyflwyno i deuluoedd ac ysgolion ar draws y fwrdeistref sirol.

“Trwy dynnu sylw at awduron, artistiaid Cymreig, yn ogystal â phobl greadigol eraill, gallwn ysbrydoli a goleuo’r ffordd ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

“Rydym yn sicr y bydd yr ŵyl yn mynd o nerth i nerth bob blwyddyn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ei gweld yn datblygu.”

Gellir archebu pob digwyddiad ymlaen llaw drwy wefan tocynnau Awen: www.awenboxoffice.com/whats-on

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe