Categories
Cymraeg

Cynllun Newydd ar gyfer Benthyca Cyfrifiadur Llechen

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llyfrgelloedd Awen wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i sefydlu cynllun newydd ar gyfer benthyca cyfrifiadur llechen i holl aelodau’r llyfrgell. Bydd 20 cyfrifiadur llechen ar gael i’w benthyca, am hyd at 3 wythnos ar y tro.

Mae gan bob cyfrifiadur llechen ei gerdyn SIM ei hun yn llawn data, fel y gall benthycwyr fynd at y rhyngrwyd heb orfod bod â Wi-Fi yn eu cartrefi. Bydd y cyfrifiaduron llechen hefyd yn cael eu llwytho ymlaen llaw ag apiau a chysylltiadau defnyddiol a fydd yn eich helpu i ddechrau ar y gwaith, gan gynnwys:

  • BorrowBox ar gyfer e-Lyfrau ac e-Lyfrau Llafar
  • Libby ar gyfer e-Gylchgronau
  • Gwefan Llyfrgelloedd Awen
  • Gwefan Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Nod y cynllun newydd yw creu mwy o fynediad i’r byd digidol, boed hynny ar gyfer siopa ar-lein, galwadau fideo i berthnasau, defnyddio un o’r apiau e-Lyfrau ac e-Gylchgronau rhad ac am ddim o’r llyfrgell, ymuno â chwrs ar-lein, gwylio fideos anifeiliaid anwes doniol ar YouTube – mae cymaint o bethau y gall mynediad i’r byd digidol eu cynnig i chi, a byddwch yn cryfhau eich sgiliau cyfrifiadurol a’ch hyder drwy roi cynnig arni!

Mae gan bob un o Lyfrgelloedd Awen sesiynau Galw Heibio Digidol i ddangos i chi sut i fanteisio’n llawn ar eich cyfrifiadur llechen, neu gallwn eich helpu i gofrestru am gymorth TG am ddim gyda’n ffrindiau yn Cymunedau Digidol Cymru a Learn Direct.

Mae angen i chi fod yn aelod o’r llyfrgell i fenthyg cyfrifiadur llechen, ond mae  ymuno â’r llyfrgell yn RHAD AC AM DDIM. Ewch i’ch llyfrgell leol a bydd aelodau’r staff yn hapus i’ch cynorthwyo.

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyca cyfrifiadur llechen, galwch heibio i’n gweld, cysylltwch â ni ar 01656 754840 neu e-bostiwch tabletloanscheme@awen-wales.com

Categories
English

Cynllun Newydd ar gyfer Benthyca Cyfrifiadur Llechen – New Tablet Loan Scheme

Bridgend County Borough Council and Awen Libraries have been working together to set up a new tablet loan scheme for all library members. There will be 20 tablets available for loan, for up to 3 weeks at a time.

Each tablet comes equipped with its own SIM card filled with data, so that borrowers can access the internet without having to have WIFI in their homes. The tablets will also come pre-loaded with apps and helpful links that will help you to get started, including:

  • BorrowBox for eBooks and eAudiobooks
  • Libby for eMagazines
  • Awen Libraries website
  • Bridgend County Borough website

The aim of the new scheme is to create greater access to the digital world, whether that’s for online shopping, video-calls to relatives, using one of the free eBook and eMagazine apps from the library, joining an online course, watching funny pet videos on YouTube – there are so many things access to the digital world can offer you, and you will strengthen your computer skills and confidence by simply giving it a go!

All Awen Libraries have Digital Drop-In sessions to show you how to get the most out of your tablet, or we can help you sign up for free IT support with our friends at Digital Communities Wales and Learn Direct.

You need to be a library member to borrow a tablet, but joining the library is completely FREE. Simply visit your local library and the staff members will be happy to assist.

If you’re interested in borrowing a tablet, pop in to see us, contact us on 01656 754840 or email tabletloanscheme@awen-wales.com

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.