Categories
Cymraeg

Gweithgareddau STEM

Mae gan lyfrgelloedd Awen lawer o weithgareddau hwyl am ddim ar gael i’r plant dros yr haf. Diolch i’r cyllid Haf o Hwyl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, gallwn ddarparu gweithgareddau STEM o’n holl lyfrgelloedd a lleoliadau eraill.

Mae gennym ni’r tîm gwych o ‘Mad Science’ sy’n cynnal gweithdai i blant sy’n hwyl ac yn ymarferol. Mae gennym ni hefyd y “Takeover Academy” yn darparu gweithdai YouTube, os yw eich plentyn eisiau dysgu sut i ddod yn seren YouTube. Os yw codio neu argraffu 3D yn sbarduno diddordeb yn ymennydd creadigol eich plentyn, mae Rob a John o Lyfrgell Pencoed yn mynd ar daith o amgylch yr holl lyfrgelloedd gan ddarparu gweithdai ar y sgiliau hyn.

Ond peidiwch â chynhyrfu os nad gwyddoniaeth yw prif ddiddordeb eich plant! Mae gennym ni lawer mwy o weithdai iddyn nhw roi cynnig arnyn nhw gan gynnwys dylunio llyfrau comics, dawnsio, ‘Drag Story Hour UK,’ a’r awdur gwych Pip Jones sy’n dychwelyd i ddylunio gizmos gyda’r plant, wedi’i ysbrydoli gan ei chyfres wych o lyfrau am y cymeriad Izzy Gizmo.

Cysylltwch â’ch Llyfrgell Awen leol am fwy o fanylion ar yr holl weithdai sydd ar gael gennym ni dros yr haf.

 

Categories
English

Gweithgareddau STEM – STEM Activities

Awen libraries have many free and fun activities available for the children this summer. Thanks to the Summer of Fun funding from BCBC and the Welsh Government, we can provide STEM activities from all our libraries and other locations.

We have the fantastic team from Mad Science who are running workshops for the children that are fun and hands on. We also have The Takeover Academy providing YouTube workshops, if your child wants to learn about how to become a YouTube star in the making. If coding or 3D printing sparks an interest in your child’s creative brain, our very own Rob and John from Pencoed Library are doing a tour of all the libraries providing workshops on these skills.

But don’t panic if science isn’t your kids’ thing! We have many more workshops for them to try including comic book designing, dancing, Drag Story Hour UK, and the fabulous author Pip Jones who is returning to design gizmos with the children, inspired by her fantastic series of books about the character Izzy Gizmo.

Contact your local Awen Library for more details on all the workshops we have available this summer.

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.