Categories
Cymraeg English

Gŵyl y Banc ~ Bank Holiday

Mae holl lyfrgelloedd Awen ar gau ar Wyliau Banc.
Am oriau agor Gŵyl y Banc yng Nghanolfan Bywyd Cwm Ogwr a Chanolfan Bywyd Cwm Garw, ewch i www.haloleisure.org.uk

~

All Awen libraries are closed on Bank Holidays.
For Bank Holiday opening hours at Ogmore Valley Life Center and Garw Valley Life Center, visit www.haloleisure.org.uk
Categories
Cymraeg

“Art that made us” yn Llyfrgell Maesteg

Fel rhan o’r ŵyl ‘Art that made us’ rydym yn arddangos un o’r llyfrau mwyaf yng Nghasgliadau Awen yn llyfrgell Maesteg rhwng 19 a 24 Ebrill. Bydd llwybr arbennig i blant yn y llyfrgell hefyd, yn ogystal ag Amseroedd Stori ar thema’r Aifft.

Mae ‘Book of the Dead’ yn dangostestunau o’r hen Aifft, a ysgrifennwyd ar bapyrws tua 3000 o flynyddoedd yn ôl.  Mae’r testunau’n cynnwys darluniau a swynau hud. Byddai’r testunau hyn yn cael eu rhoi ym meddau’r meirwon – credai’r Eifftwyr y byddai hyn yn helpu’r meirwon ar eu taith i’r byd nesaf.

Mae’r llyfr hwn dros 23 modfedd (neu 60 centimetr) o daldra; mae’n rhaid iddo fod mor fawr â hyn i gynnwys darluniau’r sgroliau papyrws gwreiddiol.

Mynediad am ddim a chroeso i bawb!

Categories
English

“Art that made us” at Maesteg Library

As part of the ‘Art that made us’ festival we’re displaying one of the largest books in our Awen Collections in Maesteg library from 19th-24th April. There will also be a special children’s trail in the library, as well as Egyptian-themed Storytimes.

The ‘Book of the Dead’ shows texts from ancient Egypt, written on papyrus around 3000 years ago. The texts include drawings and magic spells. These texts would be placed in the tomb or coffin of a dead person – Egyptians believed this would help dead people on their journey to the afterlife.

This book is over 23 inches (or 60 centimetres) tall; it has to be this big to fit the illustrations of the original papyrus scrolls.

Free entry and everybody welcome!

Categories
Cymraeg

GWAITH GYDA NI

SWYDD WAG NEWYDD

Llyfrgellydd Cymunedol, Llyfrgell Betws

Gwneud cais yma: Gweithio gyda Awen

Categories
English

WORK WITH US

NEW JOB VACANCY

Apply here: Working with Awen

Categories
Cymraeg

Oriau Agor Newydd i Llyfrgell Sarn

Bydd oriau agor Llyfrgell Sarn yn newid yn barhaol o ddydd Llun 29ain Tachwedd.

Dyma’r oriau newydd: 10am-1pm, 2am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener.  

Mae’r newid yn golygu y bydd y llyfrgell nawr ar agor ar brynhawn dydd Mercher!  

Dilynwch Llyfrgell Sarn ar Facebook www.facebook.com/SarnLibrary neu ffoniwch 01656 754853.

Categories
English

New Opening Hours for Sarn Library

Sarn Library’s opening hours will permanently change from Monday 29th November.

The new hours will be 10am-1pm, 2pm-5pm Monday to Friday.

The change will mean that the library is now open on Wednesday afternoons!

Follow Sarn Library on Facebook www.facebook.com/SarnLibrary or ring 01656 754853

Categories
English

Comfort Reading: a podcast from Awen Libraries

Comfort Reading: a podcast from Awen Libraries

Librarian Bryn Weatherall speaks with literary, health and library professionals on the subject of bibliotherapy, exploring the ways reading has enhanced their lives, and how they use books and reading to help others.

Episode 1: Rhiannon Davies, Awen Libraries Engagement Officer

Episode 2: Rhian Edwards, Award winning poet

Episode 3: Claire Davies, Well-being Activity Coordinator for Mental Health Matters

Head to our Virtual Events page to listen now.

Categories
Cymraeg Uncategorised

Darllen Cysur: podlediad o Lyfrgelloedd Awen

Darllen Cysur: podlediad o Lyfrgelloedd Awen

Mae’r llyfrgellydd Bryn Weatherall yn siarad â gweithwyr proffesiynol llenyddol, iechyd a llyfrgell ar bwnc bibliotherapi, gan archwilio’r ffyrdd y mae darllen wedi gwella eu bywydau, a sut maen nhw’n defnyddio llyfrau a darllen i helpu eraill.

Pennod 1: Rhiannon Davies, Swyddog Ymgysylltu â Llyfrgelloedd Awen

Pennod 2: Rhian Edwards, bardd arobryn

Pennod 3: Claire Davies, Cydlynydd Gweithgareddau Lles ar gyfer Materion Iechyd Meddwl

 

Ewch i’n tudalen Digwyddiadau Rhithiol i wrando nawr.

Categories
English

iPads for Carers

Borrow an iPad!

We are thrilled to announce a new project in collaboration with Connecting Carers (Wales Co-op)

We are offering free iPad loans with technical support for anyone who identifies as an unpaid carer. If you are looking after someone – be it a neighbour, a family member, a friend – you can borrow an iPad to make life easier or more enjoyable.

All our iPads have SIM cards, so you don’t even need WiFi or the internet in your home.

For more information, get in touch with us on
01656 754840 | libraries@awen-wales.com
or contact Paula Lunnon on
07776961253 | paula.lunnon@wales.coop

[Watch the video]