Categories
English

iPads for Carers

Borrow an iPad!

We are thrilled to announce a new project in collaboration with Connecting Carers (Wales Co-op)

We are offering free iPad loans with technical support for anyone who identifies as an unpaid carer. If you are looking after someone – be it a neighbour, a family member, a friend – you can borrow an iPad to make life easier or more enjoyable.

All our iPads have SIM cards, so you don’t even need WiFi or the internet in your home.

For more information, get in touch with us on
01656 754840 | libraries@awen-wales.com
or contact Paula Lunnon on
07776961253 | paula.lunnon@wales.coop

[Watch the video]

Categories
Cymraeg

iPads i Ofalwyr

Benthyg iPad!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi prosiect newydd mewn cydweithrediad â Connecting Carers (Co-op Cymru)

Rydym yn cynnig benthyciadau iPad am ddim gyda chefnogaeth dechnegol i unrhyw un sy’n nodi fel gofalwr di-dâl. Os ydych chi’n gofalu am rywun – boed yn gymydog, yn aelod o’r teulu, yn ffrind – gallwch fenthyg iPad i wneud bywyd yn haws neu’n fwy pleserus.

Mae gan ein holl iPads gardiau SIM, felly nid oes angen WiFi na’r rhyngrwyd yn eich cartref hyd yn oed.

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLWTCH Â NI AR
01656 754840 | LIBRARIES@AWEN-WALES.COM
NEU CYSYLLTWCH Â PAULA LUNNON ON
07776961253 | PAULA.LUNNON@WALES.COOP

[Gwyliwch y fideo]

Categories
Cymraeg

Mae Her Ddarllen yr Haf yn ôl! 

Mae Her Ddarllen yr Haf
yn ôl!
 

Bydd cynllun darllen a gweithgareddau haf Arwyr y Byd Gwyllt yn lansio ar 17 Gorffennaf 

Dewch i gwrdd ag Arwyr y Byd Gwyllt! David, Willow, Marcus, Faiza, Carys  a Callum. 

Mae’r Arwyr i gyd yn byw yn Wilderville. Mae’n lle eithaf cŵl, ond yn ddiweddar mae’r Arwyr wedi sylwi ar ychydig o broblemau. Mae angen help eich plant chi ar ein Harwyr i’w datrys ac i wneud Wilderville y lle gorau i fyw i bobl ac anifeiliaid. 

 

Mae Her Ddarllen yr Haf yn cyfuno mynediad AM DDIM i lyfrau gyda gweithgareddau hwyliog, creadigol yn ystod gwyliau’r haf, gan helpu plant i ddarganfod awduron a darlunwyr newydd ac archwilio ystod eang o wahanol fathau o lyfrau a ffyrdd o ddarllen, 

 

Sut mae’r Her yn gweithio 

 • Mae plant yn cofrestru yn eu llyfrgell leol ac yn derbyn poster casglu Arwyr y Byd Gwyllt 
 • Gosod nod darllen (o leiaf 6 llyfr!) a benthyg a darllen llyfrau llyfrgell o’u dewis eu hunain yn ystod yr haf, gan gasglu sticeri arbennig i gwblhau eu poster a chymhellion ychwanegol ar hyd y ffordd 
 • Trefnwch eich lle ar ein gweithgareddau sy’n addas ar gyfer teuluoedd! 
 • Cyflwynir tystysgrif a medal yn yr ysgol yn nhymor yr hydref i blant sy’n cwblhau Her Ddarllen yr Haf  
 • Gallwch gymryd rhan ar-lein ar wefan swyddogol yr her, wildworldheroes.org.uk, lle ceir gwobrau digidol, fideos awduron, gemau a mwy i blant eu mwynhau drwy’r haf 

Nid yw’r cyfnod cofrestru yn cau tan ddiwedd yr haf, felly galwch heibio unrhyw bryd i unrhyw lyfrgell i gofrestru! 

Eleni bydd plant sy’n ymuno â’r her hefyd yn cael mynediad ARBENNIG i Glwb Antur yr Hafrhaglen gyffrous o weithgareddau awyr agored a dan do i chi eu gwneud gartref, wedi eu creu gan Flossy & Boo. Ewch i’n tudalen Clwb Antur Haf i gael mwy o fanylion! 

 

Categories
English

The Summer Reading Challenge is back!

The Summer Reading Challenge is back!

Wild World Heroes summer reading and activities scheme launches 17th July

Meet the Wild World Heroes! David, Willow, Marcus, Faiza, Carys and Callum.

The Heroes all live in Wilderville. It’s a pretty cool place, but recently the Heroes have noticed a few problems. Our Heroes need your children’s help to fix them and to make Wilderville the best place to live for humans and animals.

 

The Summer Reading Challenge combines FREE access to books with fun, creative activities during the summer holidays, helping children to discover new authors and illustrators and to explore a wide range of different types of books and ways of reading,

 

How the Challenge works

  • Children sign up at their local library and receive a Wild World Heroes collector poster
  • Set a reading goal (at least 6 books!) and borrow and read library books of their own choice during the summer, collecting special stickers to complete their poster and extra incentives along the way
  • Book on to our family friendly activities!
  • Children who complete the Summer Reading Challenge are presented with a certificate and a medal at school in the autumn term
  • Take part online at the official Challenge website, wildworldheroes.org.uk, where there are digital rewards, author videos, games and more for children to enjoy all summer

Registration doesn’t close until the summer does, so pop in any time to any library to sign up!

This year children joining the challenge will also get EXCLUSIVE access to the Summer Adventure Club, an exciting programme of outdoor and indoor activities for you to do at home, created by Flossy & Boo. Head to our Summer Adventure Club page for more details!

Categories
English

Summer Adventure Club

The Wild Outdoors: Summer Adventure Club

Hello Adventurer!
Looking for new and exciting challenges?

Whether it’s making your own theatre, building a wild den or
discovering the amazing stories just beyond your doorstep,
come and join us for an activity packed summer.

If you haven’t already joined the Wild World Heroes Summer Reading Challenge at your local library, pop in and sign up! You will get a Wild Outdoors Summer Adventure Club pack giving you EXCLUSIVE access to the Club.

You’ll need the pack to take part in all the WILD activities and challenges in the videos.

Pop to our Wild World Heroes Summer Reading Challenge page to find out how to sign up!

Categories
Cymraeg

Clwb Antur Haf

Clwb Antur Haf:
Yr Awyr Agored Gwyllt

Helo Anturiaethwr!
Wyt ti’n chwilio am heriau newydd a chyffrous?

P’un a yw’n gwneud eich theatr eich hun, adeiladu ffau wyllt neu ddarganfod y straeon anhygoel ar garreg eich drws, dewch i ymuno â ni am haf llawn gweithgareddau.

Os nad ydych eisoes wedi ymuno â Her Ddarllen Haf Arwyr y Byd Gwyllt yn eich llyfrgell leol, galwch heibio a chofrestrwch! Cewch becyn Clwb Antur Haf Awyr Agored Gwyllt sy’n rhoi mynediad ARBENNIG i chi i’r Clwb.

Bydd angen y pecyn arnoch i gymryd rhan ym mhob un o’r gweithgareddau a heriau GWYLLT yn y fideos.

Eich i’n tudalen Her Ddarllen Haf Arwyr y Byd Gwyllt i gael gwybod sut i gofrestru!

 

Categories
English

New app for Magazines and Audiobooks

 

We are pleased to announce that more than 3,000 popular magazines and audiobooks are now available to download and read on any device 24/7. Users with a library card can read digital magazines on Libby, the award-winning reading app from OverDrive, or by visiting Downloads – Awen Libraries.

Digital magazines and audiobooks through Libby have no waiting lists or reservations, do not count towards checkout limits and provide readers the option to renew their selections. Awen Libraries borrowers can browse lists of magazines within the app and search by format to find available titles.

Named by Popular Mechanics as one of the top 20 apps of the decade, Libby connects first-time users and experienced readers alike with Awen Libraries’ digital collection. Readers can browse and borrow titles instantly and then start reading for free with a valid library card. This service is compatible with all major PCs and devices, iPhone®, iPad®, Android ™ and Chromebook ™ phones and tablets. All titles automatically expire at the end of the loan period and there are no late fees. Readers can also download titles to Libby for offline use.

To get started, download Libby or visit our Downloads page to access magazines and audiobooks via the web browser.

Categories
Cymraeg

Ap newydd ar gyfer Cylchgronnau a Llyfrau Llafar

Mae Llyfrgelloedd Awen yn falch i gyhoeddi bod dros 3,000 o gylchgronau a llyfrau sain poblogaidd bellach ar gael i’w lawrlwytho a’u darllen ar unrhyw ddyfais, 24/7. Bydd defnyddwyr gyda cherdyn llyfrgell yn gallu darllen cylchgronau digidol ar Libby, yr ap darllen o Overdrive sydd wedi ennill gwobrau, neu drwy ymweld â Lawrlwythiadau – Awen Libraries.

Nid oes gan gylchgronau digidol Libby unrhyw restrau aros neu geisiadau, ac nid ydynt yn cyfrif tuag at nifer eich benthyciadau. Gallwch hefyd eu hadnewyddu’n hawdd. Gall benthycwyr Llyfrgelloedd Awen bori rhestrau o gylchgronau o fewn yr ap a chwilio yn ôl fformat i ddod o hyd i deitlau sydd ar gael.

Wedi’i enwi gan Popular Mechanics fel un o 20 ap gorau’r ddegawd, mae Libby yn cysylltu defnyddwyr tro cyntaf a darllenwyr profiadol fel ei gilydd gyda chasgliad digidol Llyfgrelloedd Awen. Gall darllenwyr bori a benthyg teitlau yn syth ac yna dechrau darllen am ddim gyda cherdyn llyfrgell dilys. Mae’r gwasanaeth hwn yn gydnaws â’r holl brif gyfrifiaduron a dyfeisiau, iPhone®, iPad®, ffonau a thabledi Android ™ a Chromebook ™. Mae pob teitl yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca ac nid oes unrhyw ffioedd hwyr. Gall darllenwyr hefyd lawrlwytho teitlau i Libby i’w defnyddio all-lein.

I ddechrau lawrlwythwch Libby neu ewch i’n tudalen Lawrlwytho i gael mynediad at gylchgronau a llyfrau sain trwy’r porwr gwe.