Categories
Cymraeg

Diwrnod Hyffordiant

Bydd ein llyfrgelloedd ar gau ar gyfer hyfforddiant staff dydd Mercher 2il Chwefror 1pm – 6pm.
Categories
English Uncategorised

Training Day

Our libraries will be closed for staff training on Wednesday 2nd February 1pm-6pm.
Categories
Cymraeg

GWAITH GYDA NI

SWYDD WAG NEWYDD

Llyfrgellydd Cymunedol, Llyfrgell Betws

Gwneud cais yma: Gweithio gyda Awen

Categories
English

WORK WITH US

NEW JOB VACANCY

Community Librarian, Betws Library

Apply here: Working with Awen

Categories
Cymraeg

Oriau Agor Newydd i Llyfrgell Sarn

Bydd oriau agor Llyfrgell Sarn yn newid yn barhaol o ddydd Llun 29ain Tachwedd.

Dyma’r oriau newydd: 10am-1pm, 2am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener.  

Mae’r newid yn golygu y bydd y llyfrgell nawr ar agor ar brynhawn dydd Mercher!  

Dilynwch Llyfrgell Sarn ar Facebook www.facebook.com/SarnLibrary neu ffoniwch 01656 754853.

Categories
English

New Opening Hours for Sarn Library

Sarn Library’s opening hours will permanently change from Monday 29th November.

The new hours will be 10am-1pm, 2pm-5pm Monday to Friday.

The change will mean that the library is now open on Wednesday afternoons!

Follow Sarn Library on Facebook www.facebook.com/SarnLibrary or ring 01656 754853

Categories
English

Comfort Reading: a podcast from Awen Libraries

Comfort Reading: a podcast from Awen Libraries

Librarian Bryn Weatherall speaks with literary, health and library professionals on the subject of bibliotherapy, exploring the ways reading has enhanced their lives, and how they use books and reading to help others.

Episode 1: Rhiannon Davies, Awen Libraries Engagement Officer

Episode 2: Rhian Edwards, Award winning poet

Episode 3: Claire Davies, Well-being Activity Coordinator for Mental Health Matters

Head to our Virtual Events page to listen now.

Categories
Cymraeg Uncategorised

Darllen Cysur: podlediad o Lyfrgelloedd Awen

Darllen Cysur: podlediad o Lyfrgelloedd Awen

Mae’r llyfrgellydd Bryn Weatherall yn siarad â gweithwyr proffesiynol llenyddol, iechyd a llyfrgell ar bwnc bibliotherapi, gan archwilio’r ffyrdd y mae darllen wedi gwella eu bywydau, a sut maen nhw’n defnyddio llyfrau a darllen i helpu eraill.

Pennod 1: Rhiannon Davies, Swyddog Ymgysylltu â Llyfrgelloedd Awen

Pennod 2: Rhian Edwards, bardd arobryn

Pennod 3: Claire Davies, Cydlynydd Gweithgareddau Lles ar gyfer Materion Iechyd Meddwl

 

Ewch i’n tudalen Digwyddiadau Rhithiol i wrando nawr.

Categories
English

iPads for Carers

Borrow an iPad!

We are thrilled to announce a new project in collaboration with Connecting Carers (Wales Co-op)

We are offering free iPad loans with technical support for anyone who identifies as an unpaid carer. If you are looking after someone – be it a neighbour, a family member, a friend – you can borrow an iPad to make life easier or more enjoyable.

All our iPads have SIM cards, so you don’t even need WiFi or the internet in your home.

For more information, get in touch with us on
01656 754840 | libraries@awen-wales.com
or contact Paula Lunnon on
07776961253 | paula.lunnon@wales.coop

[Watch the video]

Categories
Cymraeg

iPads i Ofalwyr

Benthyg iPad!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi prosiect newydd mewn cydweithrediad â Connecting Carers (Co-op Cymru)

Rydym yn cynnig benthyciadau iPad am ddim gyda chefnogaeth dechnegol i unrhyw un sy’n nodi fel gofalwr di-dâl. Os ydych chi’n gofalu am rywun – boed yn gymydog, yn aelod o’r teulu, yn ffrind – gallwch fenthyg iPad i wneud bywyd yn haws neu’n fwy pleserus.

Mae gan ein holl iPads gardiau SIM, felly nid oes angen WiFi na’r rhyngrwyd yn eich cartref hyd yn oed.

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLWTCH Â NI AR
01656 754840 | LIBRARIES@AWEN-WALES.COM
NEU CYSYLLTWCH Â PAULA LUNNON ON
07776961253 | PAULA.LUNNON@WALES.COOP

[Gwyliwch y fideo]