Categories
Cymraeg

Sialens Ddarllen yr Haf Lansiad

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn gyfle gwych i blant gymryd rhan yn rhaglen ddarllen er mwynhad fwyaf y DU! Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn annog plant rhwng 4 ac 11 oed i barhau i ddarllen yn ystod gwyliau haf yr  ysgol.

Roedd y digwyddiad lansio diweddar yng Nghaeau Newbridge yn llwyddiant ysgubol gydag o leiaf 260 o blant yn cofrestru ar y diwrnod!  Roedden nhw i gyd yno gyda rhieni neu warcheidwaid, ac ymunodd llawer â’r Helfa Sporion i ddod o hyd i’r holl gliwiau!

Roedd llawer o weithgareddau hwyliog i’r plant eu mwynhau, o gestyll bownsio ac eitemau chwarae eraill wedi’u llenwi ag aer, i grefftau, robotiaid, amser stori, gwneud llysnafedd ar stondin Gwyddoniaeth Wallgo a rhedeg ras rwystrau. Cawsom ymweliad arbennig gan arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David OBE, a chofrestrodd ei fab ar gyfer y sialens hefyd.

Cafodd yr holl hwyl ei gofnodi ar gamera gan ein fideograffydd Joe. Dilynwch y ddolen hon – Vimeo ac efallai y gwelwch chi eich hun yn y fideo Lansio Sialens Ddarllen yr Haf!

Diolch yn arbennig i’n holl staff, a’r holl wirfoddolwyr a phobl a helpodd i wneud y diwrnod yn llwyddiant ysgubol ac i bawb a ddaeth draw.

Cofiwch fod Sialens Ddarllen yr Haf ymlaen drwy fis Awst, a dechrau Medi. Mae amser ar ôl i blant gofrestru. Bydd deunydd ysgrifennu, medalau, tystysgrifau a mwy i’w hennill pan fydd y sialens wedi ei chwblhau!

I gofrestru, ewch i’ch llyfrgell leol, neu ewch i Sialens Ddarllen yr Haf i gymryd rhan nawr.

 

Categories
English

Sialens Ddarllen yr Haf Lansiad – Summer Reading Challenge Launch

The Summer Reading Challenge is a great opportunity for children to get involved in the UK’s biggest FREE reading for pleasure programme! The Summer Reading Challenge encourages children aged 4 to 11 to keep reading during the school summer holidays.

The recent launch event at Newbridge Fields was a massive success with at least 260 children signing up on the day! They all attended with parents or guardians, and many joined in on the Scavenger Hunt finding all the clues!

There were lots of fun activities for the children to enjoy, from bouncy castles and inflatables, to crafts, robots, story times, slime making with Mad Science stand and running an obstacle course. We even had a special visit from Bridgend County Borough Council Leader, Cllr Huw David OBE, whose son signed up to the challenge too.

All the fun was caught on camera by our videographer Joe, if you follow this link – Summer of Fun Video – see if you can spot yourself in our Summer Reading Challenge Launch video!

A special thank you to all our staff, and all the volunteers and people who helped to make the day a massive success and to everyone who attended.

Remember that the Summer Reading Challenge is running all through August, and the beginning of September. There is still time for children to sign up. There will be stationery, medals, certificates and more to be won once the challenge is completed!

Remember that the Summer Reading Challenge is running all through August, and the beginning of September. There is still time for children to sign up. There will be stationary, medals, certificates and more to be won once the challenge is completed!

To sign up, simply visit your local library, or visit Summer Reading Challenge to take part now.

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.