Categories
Cymraeg

Sialens Ddarllen yr Haf

Mae Her Ddarllen yr Haf yn annog plant 4 i 11 oed i osod her ddarllen i’w hunain i helpu i atal ‘dip’ darllen yr haf. Gall hyn ddigwydd os nad oes ganddyn nhw fynediad rheolaidd i lyfrau ac anogaeth i ddarllen er pleser.

Bob blwyddyn mae’r Her, a gyflwynir gyda chefnogaeth llyfrgelloedd cyhoeddus, yn ysgogi dros 700,000 o blant i barhau i ddarllen er mwyn meithrin eu sgiliau a’u hyder.

Cofrestrodd dros 2500 o blant yn sir Pen-y-bont ar Ogwr i’r Her yn 2019. Yn 2021 roeddem yn dychwelyd ar ôl pandemig Covid-19 ac roedd dros 1500 o blant wedi ymrwymo i’r her, a oedd yn anhygoel gyda’r holl gyfyngiadau a oedd yn dal i fod ar waith. Gadewch i ni wneud 2022 ein blwyddyn orau hyd yma drwy annog pob plentyn i ymuno â’r Her eleni.

Eleni, mae’r Asiantaeth Ddarllen yn gweithio mewn partneriaeth â Grŵp Teclynwyr yr Amgueddfa Wyddoniaeth, sef Her wyddoniaeth ac arloesi a fydd yn ysgogi chwilfrydedd plant am y byd o’u cwmpas.

Drwy gymryd rhan yn yr Her bydd plant yn gallu ymuno â chwe theclynwr ffuglen. Mae’r cymeriadau – a ddaw yn fyw gan yr awdur a’r darlunydd plant Julian Beresford – yn defnyddio eu chwilfrydedd a’u rhyfeddod i ddeall y wyddoniaeth y tu ôl i ystod eang o ddiddordebau o ffasiwn a thechnoleg i goginio a cherddoriaeth.

Darllenwch lyfrau a chael gwobrau gan eich Llyfrgell Awen leol, sy’n cynnwys sticeri, magnetau, a theclynnau cudd eraill. Bydd ein llyfrgelloedd hefyd yn cynnal digwyddiadau ac yn gwahodd gwesteion arbennig i gadw’r plant yn brysur yn ystod y gwyliau wedi’u hysbrydoli gan y thema eleni.

Bydd yr Her yn cael ei lansio yn ein llyfrgelloedd ddydd Sadwrn 9  Gorffennaf ac yn parhau tan ganol mis Medi.

Categories
English

Sialens Ddarllen yr Haf – Summer Reading Challenge

The Summer Reading Challenge encourages children aged 4 to 11 to set themselves a reading challenge to help prevent the summer reading ‘dip’. This can happen if they don’t have regular access to books and encouragement to read for pleasure.

Each year the Challenge, delivered with the support of public libraries, motivates over 700,000 children to keep reading to build their skills and confidence.

Over 2500 children in the county of Bridgend signed up to the Challenge in 2019. In 2021 we were coming back from the Covid-19 pandemic and over 1500 children signed up to the challenge, which was incredible with all the restrictions that were still in place. Let us make 2022 our best year yet by encouraging all children to sign up to this year’s Challenge.

This year, The Reading Agency is partnering with Science Museum Group for Gadgeteers, a science and innovation themed Challenge that will spark children’s curiosity about the world around them.

Through taking part in the Challenge children will be able to join six fictional ‘Gadgeteers.’ The characters – brought to life by children’s writer and illustrator Julian Beresford – use their curiosity and wonder to understand the science behind a whole range of interests from fashion and technology to cooking and music.

Read books and get rewards from your local Awen Library, which include stickers, magnets, and other secret gadget goodies. Our libraries will also be having events and special guests to keep the children busy over the holidays inspired by this year’s theme.

The Challenge will launch in our libraries on Saturday 9th July and run until mid-September.

 

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.