Categories
English

iPads for Carers

Borrow an iPad!

We are thrilled to announce a new project in collaboration with Connecting Carers (Wales Co-op)

We are offering free iPad loans with technical support for anyone who identifies as an unpaid carer. If you are looking after someone – be it a neighbour, a family member, a friend – you can borrow an iPad to make life easier or more enjoyable.

All our iPads have SIM cards, so you don’t even need WiFi or the internet in your home.

For more information, get in touch with us on
01656 754840 | libraries@awen-wales.com
or contact Paula Lunnon on
07776961253 | paula.lunnon@wales.coop

[Watch the video]

Categories
Cymraeg

iPads i Ofalwyr

Benthyg iPad!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi prosiect newydd mewn cydweithrediad â Connecting Carers (Co-op Cymru)

Rydym yn cynnig benthyciadau iPad am ddim gyda chefnogaeth dechnegol i unrhyw un sy’n nodi fel gofalwr di-dâl. Os ydych chi’n gofalu am rywun – boed yn gymydog, yn aelod o’r teulu, yn ffrind – gallwch fenthyg iPad i wneud bywyd yn haws neu’n fwy pleserus.

Mae gan ein holl iPads gardiau SIM, felly nid oes angen WiFi na’r rhyngrwyd yn eich cartref hyd yn oed.

AM FWY O WYBODAETH, CYSYLLWTCH Â NI AR
01656 754840 | LIBRARIES@AWEN-WALES.COM
NEU CYSYLLTWCH Â PAULA LUNNON ON
07776961253 | PAULA.LUNNON@WALES.COOP

[Gwyliwch y fideo]