PLANT A PHOBL YN EU HARDDEGAU


Mae’n debygol bod plant sy’n darllen er pleser yn gwneud yn sylweddol well yn yr ysgol na’u cyfoedion, yn ôl ymchwil gan y Sefydliad Addysg (IOE) 2013.

Rydyn ni’r Llyfrgelloedd yn credu y gall darllen er plesur helpu plant ym mhob agwedd ar eu bywyd. Mae gennym ddetholiad mawr o deitlau sy’n addas i blant a phobl ifanc gan gynnwys yr holl ffuglen ddiweddaraf, straeon gan eich hoff awduron, hen ffefrynnau a llyfrau gwybodaeth. Un o’r buddion lluosog o ddefnyddio’ch llyfrgell leol yw y gallwch chi roi cynnig ar deitl am ddim! Mae’n ffordd wych o ddarganfod beth mae eich plant yn hoffi a pheidio ag hoffi ei ddarllen!

Ein nod yw annog plant a phobl ifanc i ddod yn ddefnyddwyr rheolaidd o’r llyfrgell. Does dim isafswm oedran i ymuno â’r llyfrgell ac, os na allwch chi ddod o hyd i’r teitl rydych chi’n chwilio amdano ar ein silffoedd llyfrau byddwn ni’n gwneud ein gorau i ddod o hyd iddo cyn gynted â phosibl.

Hefyd rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau eraill i drefnu digwyddiadau cymunedol llenyddol difyr. Gallwch chi weld manylion ynghylch y digwyddiadau hyn yma (dolen i beth sydd ymlaen) neu gallwch chi gadw’n gyfredol trwy ein cyfryngau cymdeithasol: Twitter (@BridgendLibs) a Facebook (/BridgendLibraries).

libraries-awen-07

DIGWYDDIADAU

EIN LLYFGELLOEDD A BABANOD


Llyfrau ar gyfer babanod

Dydy e byth yn rhy gynnar i ddechrau mwynhau llyfrau gyda’ch baban.

Mae eich baban wrth ei fodd bod yn agos ichi a’u hoff sain yw eich llais. Mae darllen i’ch baban yn creu cysylltiad positif rhwng y ddau beth hyn a llyfrau. Mae eich clywed yn darllen ag amrywiaeth o wahanol emosiynau a seiniau mynegol yn annog datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a fydd yn helpu’ch baban i ddechrau edrych, pwyntio, cyffwrdd, ac ateb cwestiynau. Trwy ddynwared seiniau, cydnabod lluniau, a dysgu geiriau bydd eich baban yn gwella ei sgiliau iaith.

Helfa Lyfrau Dechrau Da

Mae Helfa Lyfrau Dechrau Da’n cynnig cymhellion ac anogaeth i blant ifanc sy’n ymweld â’u llyfrgell. Wrth ymuno â’r llyfrgell bydd eich plentyn yn derbyn cerdyn i gasglu sticeri. Ar bob ymweliad â’r llyfrgell rhoddir sticer, ac wedi pob pedwar ymweliad bydd eich plentyn yn derbyn tystysgrif wedi’i darlunio’n hardd i’w chadw fel cofarwydd.

Bounce and Rhyme [Bownsio a Rhigymu]

Mae babanod wrth eu bodd gyda cherddoriaeth a’ch llais. Mae llawer o’n llyfrgelloedd yn cynnal sesiynau arbennig yn arbennig ar gyfer aelodau ifancaf oll y teulu. Ymunwch â hen hoff ganeuon a rhigymau a dysgwch rai newydd – peidiwch â phoeni, mae’n sicr nad oes angen llais canu da! Mae sesiynau Bownsio a Rhigymu hefyd yn esgus gwych i adael y tŷ a chwrdd â rhieni/gofalwyr o’r un meddwl tra’n mwynhau paned o de a bisged.

EIN LLYFRGELLOED AC OEDOLION IFANC


Llyfrau ar gyfer pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc

Rhy hen am lyfrau plant ond heb fod yn barod am nofelau ar gyfer oedolion? Mae gennym yr holl deitlau a chyfresi diweddaraf wedi’u hysgrifennu ar gyfer pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc. Rydyn ni’n diweddaru ein casgliadau’n gyson er mwyn sicrhau bod gennym y llyfrau diweddaraf oll rydych chi am eu darllen!

Gwaith Cartref

Mae’r rhyngrwyd yn anhygoel ond gall fod yn llethol ac ni fydd pob gwefan yn ddibynadwy. Mae ein tîm o lyfrgellwyr proffesiynol ar gael i helpu gyda gwaith cartref ac ymchwil brosiect yn defnyddio ystod lawn o aadnoddau dibynadwy. Mae gan ein holl lyfrgelloedd fynediad cyhoeddus i’r rhyngrwyd ar gyfer aelodau (ac ar gyfer oedolion ifanc sydd wedi trefnu i’r ffurflen ganiatâd gael ei llofnodi gan eu rhieni).

Grwpiau darllen pobl yn eu harddegauEisiau siarad am y teitlau diweddaraf a chwrdd â ffrindiau newydd? Mae gan ein grwpiau darllen ar gyfer pobl yn eu harddegau lyfrau a ddewiswyd tra’n meddwl amdanoch chi – canfyddwch lyfr rydych yn ei garu, llyfrau sy’n gwneud ichi chwerthin neu grio, neu hyd yn oed llyfr byddwch chi am ei daflu yn erbyn y wal! Byddwch y cyntaf i ddarganfod y Twilight neu Hunger Games nesaf

.

Mae ein grwpiau’n cwrdd ym Mhîl a Phorthcawl, ond cysylltwch â’ch llyfrgell leol os oes gennych ddiddordeb i sefydlu un yn agos i chi.

Cylchgronau

Mae gennym gannoedd o gylchgronau ar gael ichi eu lawrlwytho am ddim – o sglefrfyrddio a beicio stỳnt i grefftau a cherddoriaeth, a ffitrwydd i gylchgronau clebran Americanaidd. Y cyfan sydd arnoch ei angen yw eich rhif aelodaeth a chyfeiriad e-bost.

e-Lyfrau

Mae’r teitlau e-Lyfr diweddaraf ar gyfer oedolion ifanc ar gael ichi eu lawrlwytho. Am ddim ac yn hawdd ei gyrchu – y cyfan sydd arnoch ei angen yw eich rhif aelodaeth a chod pin.

Lawrlwythiadau sain

Chwilio am lyfr i wrando arno ar eich dyfais symudol?  Mae gennym ystod eang o deitlau ichi ddewis rhyngddyn nhw – pob un am ddim gyda’ch rhif aelodaeth. Peidiwch byth â bod yn diflas eto – llwythwch eich dyfais ar gyfer teithiau hir a dyddiau glawiog!

borrowbox_gateway_compact_lhs_200x180oneclick_200x86

libraries-awen-03

libraries-awen-04

DIGWYDDIADAU